Mae Gwasanaeth Natur Cenedlaethol Cymru yn fudiad ledled y wlad ar gyfer gweithredu i adfer natur trwy greu swyddi newydd da a chyfleoedd bywoliaeth ym myd natur a gwreiddio sgiliau gwyrdd ar draws gweithlu’r dyfodol.

Pwy sy’n cymryd rhan

Hyd yn hyn, mae’r broses cyd-ddylunio wedi cynnwys dros 180 o bobl o amrywiaeth eang o sefydliadau. Mae’r rhain yn cynnwys sefydliadau 3ydd sector sy’n ymwneud â darparu ystod o raglenni amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol – yn genedlaethol a / neu’n lleol; sawl awdurdod lleol a Phartneriaethau Natur Lleol; adrannau amrywiol yn Llywodraeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru; Parciau Cenedlaethol ac AHNE; darparwyr addysg a hyfforddiant gan gynnwys colegau a Lantra; sefydliadau ieuenctid; sefydliadau busnes; mae sefydliadau ffermio a choedwigaeth

…a mwy yn ymuno trwy’r amser.

Mae’r broses hon yn cael ei threfnu gan Ymchwiliad Cymru o’r Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad, gyda chefnogaeth gan Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, dan adain y Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Adferiad Gwyrdd – grŵp traws-sector a gynullwyd i weithredu’n gyflym ac yn greadigol yn ymateb i effeithiau’r pandemig.

Fe wnaeth Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru gynnwys y cynnig i greu gwasanaeth natur cenedlaethol yn Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol

Logos Nns Website Min
Skip to content